Hva er DIGIN

DIGIN er energiselskapenes eget bransjeinitiativ for digitalisering. Her har energibransjen gått sammen for å enes om en felles informasjonsmodell som grunnlag for digitaliseringsarbeidet slik at vi kan oppnå økende digital samhandling selskapene i mellom – og mellom selskapene og myndigheter. Nettselskapene har startet opp først og DIGIN omfatter nå først nettvirksomheten.

Hvorfor gjør vi det – hva vil vi oppnå

Kraftsystemet er i rask endring. Store investeringer, elektrifisering av transport, nye datasentre og distribuert produksjon endrer rammebetingelsene og utfordrer kostnadsnivået i bransjen. Samtidig gir ny teknologi og digitale løsninger nye muligheter for å drive kraftsystemet på nye måter og løse utfordringene. Digital teknologi er sentralt for å utnytte disse mulighetene, og kan bidra til at det fortsatt vil være attraktivt å bruke norsk strøm – både for eksisterende og nye kunder. I dag jobber nettselskapene i stor grad hver for seg eller i ulike konstellasjoner med digitalisering av virksomheten. Dersom alle jobber på hver sin tue, risikerer bransjen å gå glipp av store, potensielle gevinster. Og, mange av de utfordringene vi strever med er like. Det er mye å hente ved å samarbeide om å finne de gode løsningene – og gjør vi det klokt kan hver og en av oss – og helheten oppnå store gevinster.

En avgjørende faktor for å oppnå god digital samhandling er evnen til å utveksle data – data mellom selskapene, og data mellom selskaper og myndigheter. I dag rapporteres mye informasjon flere ganger, og mye gjøres manuelt. Dette vil vi vi minimere og automatisere. Vi ser også at det er utfordringer med dataflyt og samhandling mellom de ulike systemene internt i selskapene. Løsningene på alt dette fordrer at systemer lettere kan snakke sammen – og at data kan flyte mellom disse. For å oppnå dette må vi enes om hvilke formater de skal være på og hvordan alle komponenter i systemet skal representeres. Enkelt sagt så må vi snakke samme språk mellom systemer, mellom selskaper og mellom forskjellige institusjoner. Dette skal informasjonsmodellen DIGIN løse.

Hvordan kom det i gang

En forstudie initiert av DigitalNorway, Lyse og Statnett konkluderte høsten 2018 med at en felles informasjonsmodell for nettselskapene er et avgjørende første skritt for å kunne hente ut gevinstene fra digitalisering i nettvirksomheten. En felles informasjonsmodell legger grunnlaget for tettere samhandling, nye muligheter og reduserte kostnader – både for bransjen som helhet og for enkeltselskaper. Med bakgrunn i forprosjektet og en utvidet arbeidsgruppe ble bransjestyret konstituert 6. februar 2019 – DIGIN var i gang.

Hvordan jobber vi i DIGIN

DIGIN ledes av et bransjestyre der lederne for nettselskapene sitter, vi har en styringsgruppe og et team som utfører arbeidet. Teamet består av personell som selskapene har sekondert inn. I tillegg gar vi noen innleide ressurser. Vi har utarbeidet et policydokument som trekker opp linjene for samarbeidet og har et mandat for arbeidet som vi jobber etter.

Vi startet med Autufos i fase 1 – nå fortsetter vi med fase 2

I DIGINs fase en sikrer vi at løsningen for Autofos og DIGIN blir like på de områdene hvor de overlapper. Det hele baseres på CIM som standarden. I tillegg har vi etablert allianser med bransjesamarbeidene på digitalisering på andre områder for å se hva vi kan overføre av nytte til energibransjen.

I fase to utvider vi DIGIN til å omfatte nye områder.

God jul og godt nytt år til alle fra DIGIN!

God jul og godt nytt år til alle fra DIGIN!

Før vi nå går inn i juleferie vil vi dele litt informasjon og noen refleksjoner rundt høstens viktigste hendelser i DIGIN programmet. DIGIN benytter også anledningen til å ønske alle venner av programmet God jul og Godt nytt år!  Det blir mer og mer tydelig at...

DIGIN og et sterkere samarbeid i 2023

DIGIN og et sterkere samarbeid i 2023

RME har utfordret bransjen på å komme sammen og jobbe enda tettere, men uten å regulere. DIGIN-medlemmene BKK, Elvia, Glitre Nett, Lede, Lnett, Statnett og Tensio går derfor sammen om å etablere et nytt selskap. Det nye selskapet vil bli drevet av nettselskapene, i...

God jul og godt nytt år til alle fra DIGIN!

God jul og godt nytt år til alle fra DIGIN!

Før vi nå går inn i juleferie vil vi dele litt informasjon og noen refleksjoner rundt høstens viktigste hendelser i DIGIN programmet. DIGIN benytter også anledningen til å ønske alle venner av programmet God jul og Godt nytt år!  Det blir mer og mer tydelig at...