Hva er DIGIN

DIGIN er energiselskapenes eget bransjeinitiativ for digitalisering. Her har energibransjen gått sammen for å enes om en felles informasjonsmodell som grunnlag for digitaliseringsarbeidet slik at vi kan oppnå økende digital samhandling selskapene i mellom – og mellom selskapene og myndigheter. Nettselskapene har startet opp først og DIGIN omfatter nå først nettvirksomheten.

Hvorfor gjør vi det – hva vil vi oppnå

Kraftsystemet er i rask endring. Store investeringer, elektrifisering av transport, nye datasentre og distribuert produksjon endrer rammebetingelsene og utfordrer kostnadsnivået i bransjen. Samtidig gir ny teknologi og digitale løsninger nye muligheter for å drive kraftsystemet på nye måter og løse utfordringene. Digital teknologi er sentralt for å utnytte disse mulighetene, og kan bidra til at det fortsatt vil være attraktivt å bruke norsk strøm – både for eksisterende og nye kunder. I dag jobber nettselskapene i stor grad hver for seg eller i ulike konstellasjoner med digitalisering av virksomheten. Dersom alle jobber på hver sin tue, risikerer bransjen å gå glipp av store, potensielle gevinster. Og, mange av de utfordringene vi strever med er like. Det er mye å hente ved å samarbeide om å finne de gode løsningene – og gjør vi det klokt kan hver og en av oss – og helheten oppnå store gevinster.

En avgjørende faktor for å oppnå god digital samhandling er evnen til å utveksle data – data mellom selskapene, og data mellom selskaper og myndigheter. I dag rapporteres mye informasjon flere ganger, og mye gjøres manuelt. Dette vil vi vi minimere og automatisere. Vi ser også at det er utfordringer med dataflyt og samhandling mellom de ulike systemene internt i selskapene. Løsningene på alt dette fordrer at systemer lettere kan snakke sammen – og at data kan flyte mellom disse. For å oppnå dette må vi enes om hvilke formater de skal være på og hvordan alle komponenter i systemet skal representeres. Enkelt sagt så må vi snakke samme språk mellom systemer, mellom selskaper og mellom forskjellige institusjoner. Dette skal informasjonsmodellen DIGIN løse.

Hvordan kom det i gang

En forstudie initiert av DigitalNorway, Lyse og Statnett konkluderte høsten 2018 med at en felles informasjonsmodell for nettselskapene er et avgjørende første skritt for å kunne hente ut gevinstene fra digitalisering i nettvirksomheten. En felles informasjonsmodell legger grunnlaget for tettere samhandling, nye muligheter og reduserte kostnader – både for bransjen som helhet og for enkeltselskaper. Med bakgrunn i forprosjektet og en utvidet arbeidsgruppe ble bransjestyret konstituert 6. februar 2019 – DIGIN var i gang.

Hvordan jobber vi i DIGIN

DIGIN ledes av et bransjestyre der lederne for nettselskapene sitter, vi har en styringsgruppe og et team som utfører arbeidet. Teamet består av personell som selskapene har sekondert inn. I tillegg gar vi noen innleide ressurser. Vi har utarbeidet et policydokument som trekker opp linjene for samarbeidet og har et mandat for arbeidet som vi jobber etter.

Vi startet med Autufos i fase 1 – nå fortsetter vi med fase 2

I DIGINs fase en sikrer vi at løsningen for Autofos og DIGIN blir like på de områdene hvor de overlapper. Det hele baseres på CIM som standarden. I tillegg har vi etablert allianser med bransjesamarbeidene på digitalisering på andre områder for å se hva vi kan overføre av nytte til energibransjen.

I fase to utvider vi DIGIN til å omfatte nye områder.

Lansering av API Nettariff V1

Lansering av API Nettariff V1

DIGIN muliggjør tettere digitalt samspill mellom nettselskaper, kunder og tredjepartsaktører når versjon 1 av API-spesifikasjonen for ny nettleie lanseres. DIGIN støtter digitaliseringen av kraftsystemet ved å utvikle og standardisere et felles språk for...

DIGIN Leverandørforum og slipp av Grunnprofil

DIGIN Leverandørforum og slipp av Grunnprofil

DIGIN inviterer til Leverandørforum for å informere bransjens leverandører og andre interesserte om vår nye release fra DIGIN Grunnprofil og andre prosjekter i DIGIN, som Produktdata og API for nettleie. For at vi skal lykkes med digitaliseringen av kraftsystemet må...

Lansering av API Nettariff V1

Lansering av API Nettariff V1

DIGIN muliggjør tettere digitalt samspill mellom nettselskaper, kunder og tredjepartsaktører når versjon 1 av API-spesifikasjonen for ny nettleie lanseres. DIGIN støtter digitaliseringen av kraftsystemet ved å utvikle og standardisere et felles språk for...

DIGIN Leverandørforum og slipp av Grunnprofil

DIGIN Leverandørforum og slipp av Grunnprofil

DIGIN inviterer til Leverandørforum for å informere bransjens leverandører og andre interesserte om vår nye release fra DIGIN Grunnprofil og andre prosjekter i DIGIN, som Produktdata og API for nettleie. For at vi skal lykkes med digitaliseringen av kraftsystemet må...