Lansering av API Nettariff V1

av | 1.12.21

DIGIN muliggjør tettere digitalt samspill mellom nettselskaper, kunder og tredjepartsaktører når versjon 1 av API-spesifikasjonen for ny nettleie lanseres.

DIGIN støtter digitaliseringen av kraftsystemet ved å utvikle og standardisere et felles språk for datautveksling mellom interne systemer og ulike aktører i kraftsystemet. Dette vil gi forbedringer i datakvaliteten, sørge for interoperabilitet mellom systemer og aktører i hele verdikjeden, og forenkle prosesser med mange manuelle oppgaver.

Et av områdene DIGIN jobber innenfor er forbedret informasjonsdeling med marked og kunder. Dette er høyaktuelt når alle nettselskaper nå pålegges å innføre en effektbasert nettariff ved endret forskrift om tariffer som trer i kraft 1.1.2022. Endringen har til hensikt å få nettleien til å tydeligere gjenspeile hvordan kostnadene i nettet oppstår med dagens stadig mer effektkrevende strømforbruk. Kundene får nå et insentiv til å tilpasse forbruket, slik at totalkostnaden blir lavest mulig for alle. For å få til dette trenger vi et samspill mellom nettselskaper, kunder og tredjepartsaktører. Denne API-spesifikasjonen muliggjør nettopp dette. API-spesifikasjon standardiserer digital kommunikasjon av den nye nettleien mot kunde og tredjeparter. Dette gjøres for at sluttbrukere skal kunne reagere på de nye prissignalene ved hjelp av smarthusteknologi og styringssystemer. Formålet er å ha en enhetlig måte å kommunisere de nye tariffene på, uavhengig av hvilket nettselskap kunden er tilknyttet.

Versjon 1.0 av API-spesifikasjonen,  det vil si skjemaer for utveksling av nettariffdata, eksempeldata og relevant dokumentasjon, er nå tilgjengelig her: GitHub – digin-energi/API-nettleie-for-styring.

DIGIN anbefaler nettselskaper og leverandører å implementere API-spesifikasjonen ved å publisere og dele nettariffdata i henhold til den nye spesifikasjonen.

Nettselskap som implementerer nettariff API i henhold til spesifikasjonen bes melde dette inn til DIGIN. Vi vil sørge for at API-katalogen som angir webadressen hvor man kan spørre etter data for forskjellige målepunkter er oppdatert. Nettselskapene sender inn sine MPID-serier, navn på nettselskap, organisasjonsnummer, url til api og url til brukerdokumentasjon eller epost-adresse til DIGIN på digin@energinorge.no.

DIGIN vil nå forvalte API-spesifikasjonen, og tar gjerne imot kommentarer og innspill til forbedringer, enten direkte i diskusjonen på GitHub hvor standarden publiserers eller på epost til digin@energinorge.no.

For å sørge for en rask og god implementering i bransjen oppfordrer DIGIN til deling av erfaring og gode eksempler på implementasjon mellom nettselskapene og andre aktører.