Tilknytningssaker

I prosjektet Tilknytningssaker, skal et nettselskapenes systemer for saksbehandling av nettilknytning utvikles for bedre digital samhandling mellom selskapene.

Nettselskapene har krav til å levere strøm til alle kunder. Når en ny kunde vil koble seg til må de søke til nettselskap. Store forbrukere og produsenter kan ville søke i flere nettselskap, og det vil da være en fordel med et felles system hvor dette kan gjøres. Nå er det ikke noe felles system eller felles softvare for tilknytningssaker; informasjonsdeling mellom nettselskap er ad-hoc basert.

Nettselskapene vi få en mye bedre oversikt over fremtidige utbygninger, og kan ha innsikt i utbygninger som er planlagte, eller som er i forespørsel-fasen også ikke bare de som er godkjente. Med en felles tilnærming vil det også være mulig for myndigheter å legge inn lokale reguleringsplaner som for eksempel boligfelt eller industrifelt, slik at nettselskapet har mulighet til å ha en lang planleggingshorisont.

En felles tilnærming vil i tillegg muliggjøre en enklere planlegging på tvers av nettselskap. Med et felles kraftnett vil store utbygninger innenfor et område påvirke de omkringliggende nettselskapene, på alle spenningsnivåer. For Statnett vil det være spesielt viktig å få tilgang på planleggingen av store kraftkunder i nettet, siden de får anlegsbidrag fra kunder over 1MW.

Den første delen av prosjektet skal kartlegge og kategorisere informasjon som deles i en tilknytningsprosess, slik at prosessen kan standardiseres. Muligheter for automatisering og digitalisering er sentralt i dette arbeidet. Et hovedmål for prosjektet er at dette tilknytningssystemet kan brukes av alle DSOer (Distribution System Operator).

Videre blir det opprettet fem ulike arbeidsstrømmer i prosjektet for Tilknytningssaker:

    1.  Datautveksling mellom nettselskap (selskapenes saksbehandlingssystemer)
    2.  Datautveksling mellom nettselskap og andre
    3.  Muligheter for selvbetjening og for automatisering
    4.  «Min side»
    5.  Regulatoriske spørsmål

Sluttleveransen vil være et sett med prinsipper for informasjonsdeling i tilknytningssaker. Disse inneholder løsninger for automatisering av nettanalyse og kostnadsoverslag.

DIGIN og et sterkere samarbeid i 2023

DIGIN og et sterkere samarbeid i 2023

RME har utfordret bransjen på å komme sammen og jobbe enda tettere, men uten å regulere. DIGIN-medlemmene BKK, Elvia, Glitre Nett, Lede, Lnett, Statnett og Tensio går derfor sammen om å etablere et nytt selskap. Det nye selskapet vil bli drevet av nettselskapene, i...