Nettariff API

En ny forskrift om tariffer trer i kraft 1. januar 2022 og vil pålegge alle nettselskap å innføre en effektbasert netttariff. Fokuset i Nettariff API er å tilgjengeliggjøre nettariffen til alle nettselskap for tredjeparter slik at man kan bruke effekttariffen på en god og effektiv måte.

For å kunne variere forbruket etter tariffkostnader er det viktig at tariffene er tilgjengelige på en standardisert måte, og at kunder og tredjeparter kan få tilgang. Dette prosjektet skal utvikle et API som muliggjør bruk av smarthusteknologi og dermed stimulere til økt utnyttelse av fleksibilitet fra sluttbrukere. Et bredt brukt standardisert API vil bidra til effektiv gevinstuthenting fra effekttariffene mot sluttbrukermarkedet.

Arbeidet med tilgjengeliggjøring av nettariffer vil ta utgangpunkt i Elvias utviklede API som ligger åpent for alle. Dette APIet gir tilgang til nettleien slik den ligger i dag for kunder som ikke er på effekttariff og er oppbrutt på timesintervaller.​ APIet fra Elvia vil videreutvikles og tilpasses de nye tariffene og testes for implementerbarhet mot bredden av nettselskap. ​

APIet kan brukes av kunder med åpen HAN-port og tilleggsutstyr som i sanntid kan se total-kostnaden på strøm og nettleie, f.eks. gjennom Tibber, Hark eller andre tredjepartsløsninger. Kunder, aggregatorer og styringsleverandører vil få et bedre grunnlag for beslutning om å flytte last eller gjøre andre tiltak slik at formålet med effekttariffer oppnås.

Prosjektet har to hovedoppgaver:​

    • Videreutvikle API fra Elvia for å favne ny tariffstruktur slik at alle nettselskap kan tilgjengeliggjøre sine tariffer på timesverdi mot tredjeparter. ​
    • Avklare personvernproblematikk rundt kombinering med forbruksdata.

Leveranser fra prosjektet er JSON Skjema for API kall og respons med tilhørende dokumentasjon. DIGIN oppfordrer til, og vil legge til rette for at aktørene i bransjen kan dele og gjenbruke programeringskode som kan brukes ved implementering av APIet.

DIGIN jobber med fremtidens behov for datautveksling

DIGIN jobber med fremtidens behov for datautveksling

Styret i DIGIN vedtok rett før sommeren oppstart av prosjektet “DSOenes fremtidige behov for datautveksling”. I dette prosjektet skal DIGIN se på hvilke fremtidige datastrømmer som behøves for å kunne drive nettet i Norge best mulig og gi best mulig opplevelser for...

NY DIGIN pilot: Utveksling av produksjonsplaner

NY DIGIN pilot: Utveksling av produksjonsplaner

Produksjonsplaner fra produsentene er en viktig brikke i informasjonen DSOene trenger for en effektiv nettdrift og en større observerbarhet i nettet. Dette blir enda viktigere fremover, med mer småkraft som er direkte koblet inn på lavere...

DIGIN jobber med fremtidens behov for datautveksling

DIGIN jobber med fremtidens behov for datautveksling

Styret i DIGIN vedtok rett før sommeren oppstart av prosjektet “DSOenes fremtidige behov for datautveksling”. I dette prosjektet skal DIGIN se på hvilke fremtidige datastrømmer som behøves for å kunne drive nettet i Norge best mulig og gi best mulig opplevelser for...