Felles Grunnprofil

Gjennom prosjektet «Felles Grunnprofil» skal DIGIN utvikle og standardisere et felles språk for datautveksling, både mellom interne systemer og mellom ulike aktører i kraftsystemet.

Utveksling av modeller og data på tvers av systemer og aktører er en essensiell prosess for energibransjen. Slike prosesser er i dag i høy grad preget av én-til-én kommunikasjon med egne profiler for enkeltintegrasjoner. Dette fører til uhensiktsmessig mye merarbeid for alle parter for hver nye integrasjon eller verktøy som skal tas i bruk.

Prosjektgruppen jobber med å løse denne utfordringen ved  å lage et konkret eksempel på en modell som dekker hele distribusjonsnettet – fra sluttkunde til sentralnettstilknytning – og vise hvordan det modelleres.

Modellen vil forenkle digitaliserings- og standardiseringsprosessen for hver enkelt nettselskap, både i interne prosesser og mot eksterne leverandører. Ved å ta i bruk en felles metode for å modellere på vil det bli enklere å dele data på tvers av systemer fra leverandører. Den vil også legge til rette for økt konkurranse i leverandørmarkedet.

Med en standardisert informasjonsmodell vil det være lavere terskel å ta i bruk tjenester og produkter fra ulike leverandører, som igjen legger til rette for videre utvikling og innovasjon.

Felles grunnprofiler skal tilrettelegge for økt gjenbruk av grensesnitt, bedre kommunikasjonskvaliteten og senke implementeringskostnadene. Dette vil kunne bidra til bedre drift og utvikling av nettet.

Felles grunnprofiler er bygget opp av arbeidspakker avgrenset av hvilken informasjon som trengs til ulike oppgaver/funksjoner.  Sammen vil disse arbeidspakkene danne et grunnlag for felles språk for kommunikasjon mellom aktører i karaftbransjen. Arbeidspakkene omfavner elementer fra andre DIGIN-prosjekter.  Første leveranse er en eksempelmodell som skal brukes av kraftflytverktøy. Modellen skal dekke alle aspekter ved distribusjonssystemet som er nødvendige for å kunne gjennomføre kraftflytanalyser.

Prosjektleder:

Geir Magne Abusdal, Agder Energi Nett
E-post: geir.magne.abusdal@ae.no
Telefon: +47 975 86 331

Nye prosjekter

Nye prosjekter

Nå har vi lagt til prosjektbeskrivelser for nye prosjekter, samt oppdatert noe innhold på eksisterende. Du finner det ved å gå via Prosjekter på menyen, eller bruke knappene nederst på hovedsiden.