Felles Grunnprofil

Gjennom prosjektet «Felles Grunnprofil» skal DIGIN utvikle og standardisere et felles språk for datautveksling, både mellom interne systemer og mellom ulike aktører i kraftsystemet.

Utveksling av modeller og data på tvers av systemer og aktører er en essensiell prosess for energibransjen. Slike prosesser er i dag i høy grad preget av én-til-én kommunikasjon med egne profiler for enkeltintegrasjoner. Dette fører til uhensiktsmessig mye merarbeid for alle parter for hver nye integrasjon eller verktøy som skal tas i bruk.

Figuren under viser et eksempel på informasjonsutveksling på tvers av beregnings- og simuleringsverktøy og kildesystemer  – med og uten CIM-grunnlag. Uten et standardisert felles språk krever hver overføring av informasjon fra ett system til et annet en egentilpasset integrasjon. 

Hensikten med bildet er å visualisere informasjonsutveksling med og uten CIM.

Figur: Viser informasjonsutveksling med og uten CIM som standard språk.

 

Hvorfor er et felles språk viktig?

Bedre kvalitet og lavere implementeringskostnader

En felles informasjonsmodell vil forenkle digitaliserings- og standardiseringsprosessen for hvert enkelt nettselskap, både i interne prosesser og mot eksterne leverandører.

Felles grunnprofiler skal tilrettelegge for økt gjenbruk av grensesnitt, bedre kommunikasjonskvaliteten og senke implementeringskostnadene. Dette vil kunne bidra til bedre drift og utvikling av nettet.

 Enklere bruk av data på tvers av systemer

Ved å ta i bruk en felles metode for å modellere, vil det bli enklere å dele data på tvers av systemer fra leverandører. Den vil også legge til rette for økt konkurranse i leverandørmarkedet. Med en standardisert informasjonsmodell vil det være lavere terskel å ta i bruk tjenester og produkter fra ulike leverandører, som igjen legger til rette for videre utvikling og innovasjon. 

Hva leverer prosjektet?

Prosjektgruppen jobber med å løse denne utfordringen ved å lage et konkret eksempel på en modell som dekker hele regional- og distribusjonsnettet, fra sluttkunde til sentralnettstilknytningen. Prosjektgruppen vil også vise hvordan det modelleres.

Felles grunnprofiler er bygget opp av arbeidspakker avgrenset av hvilken informasjon som trengs til ulike oppgaver og funksjoner.  Sammen vil disse arbeidspakkene danne et grunnlag for felles språk for kommunikasjon mellom aktører i kraftbransjen. Arbeidspakkene omfavner elementer fra andre DIGIN-prosjekter.  Første leveranse er en eksempelmodell som skal brukes av kraftflytverktøy. Modellen skal dekke alle aspekter ved distribusjonssystemet som er nødvendige for å kunne gjennomføre kraftflytanalyser.

 

Figur: Overordnet skisse av DIGIN Felles Grunnprofil Arbeidspakke 1 (WP1) og mulige fremtidige arbeidspakker.

Prosjektleder:

Geir Magne Abusdal, Agder Energi Nett
E-post: geir.magne.abusdal@ae.no
Telefon: +47 975 86 331

Siste nytt fra Felles Grunnprofil

 

 

DIGIN og et sterkere samarbeid i 2023

DIGIN og et sterkere samarbeid i 2023

RME har utfordret bransjen på å komme sammen og jobbe enda tettere, men uten å regulere. DIGIN-medlemmene BKK, Elvia, Glitre Nett, Lede, Lnett, Statnett og Tensio går derfor sammen om å etablere et nytt selskap. Det nye selskapet vil bli drevet av nettselskapene, i...