DSO datautveksling

Prosjektet er en plattform for å å diskutere og videreutvikle DSOene sine muligheter for informasjonsutveksling og felles koordinering. Det finnes et stort potensial for samhandling som vil effektivisere driften av kraftsystemet. Dette prosjektet i DIGIN vil kartlegge hvilket fremtidig behov for datautveksling DSOene har og foreslå hvordan dette behovet bør løses på en best mulig måte.

Hvordan sikre at DSOene sine behov belyses, samordnes og ivaretas?​ Hvem kjenner dette behovet best? DSOene må finne gode løsninger i fellesskap og sammen med andre aktører.​ Det er ønskelig fra flere DSOer, at mest mulig av digitaliserings- og standardiseringsarbeidet kanaliseres gjennom DIGIN. Antallet og mangfoldet blant DSOene gjør DIGIN til et viktig forum for samhandling og felles løsninger.

Det er et stort behov for datautveksling for å fatte riktige beslutninger både under planlegging og i drift av kraftnettet. DSOene har/vil ha behov for datautveksling mot andre DSOer, produsenter, forbrukere, TSO, reguleringsmyndigheter, leverandører av komponenter og IT-løsninger, kraftselskap, mm. Formålet til dette prosjektet er å kartlegge hva som er DSOene sine fremtidige behov for informasjonsutveksling med de ulike kontaktpunktene mtp. statiske, operative og planlagte aktiviteter. Dette arbeidet skal føre til oppstart og gjennomføring av relevante pilotprosjekter på spesifikke behov (se egne beskrivelser for eksisterende piloter: Driftsstanskoordinering og Deling av produksonsplaner). Basert på disse pilotene vil en felles løsning for å dekke datautvekslingsbehovet bli vurdert. I tillegg til å kartlegge hva som er DSOene sitt behov, skal arbeidet skissere en framtidig konkret og praktisk løsning/modell for hvordan datautveksling bør skje mellom alle parter og på alle nivåer.

Prosjektet DSO datautveksling skal:

  • Kartlegge og avdekke fremtidige behov for DSOene​.
  • Ta hensyn ulike DSOer sine behov, store og små selskap​.
  • Beskrive digitale løsninger som kan bygges opp sten for sten og som er fleksibelt for framtidig voksende og endrede behov (løsningen må være skalerbar i alle retninger)​.
  • Identifisere mulige pilotområder, velge piloter og gjennomføre disse​.
  • Utarbeide en plan for hvordan felles løsninger kan utvikles og implementeres​.
  • Gjøre DSOene i stand til å ta i bruk fleksible ressurser i planlegging og drift​.
  • Ta hensyn til andre initiativ for å unngå overlappende arbeid​.
  • Følge føringer som kommer fra myndigheter og andre, f.eks.  Clean Energy Package, nettkoder, osv.
DIGIN og et sterkere samarbeid i 2023

DIGIN og et sterkere samarbeid i 2023

RME har utfordret bransjen på å komme sammen og jobbe enda tettere, men uten å regulere. DIGIN-medlemmene BKK, Elvia, Glitre Nett, Lede, Lnett, Statnett og Tensio går derfor sammen om å etablere et nytt selskap. Det nye selskapet vil bli drevet av nettselskapene, i...