Driftsstanskoordinering

DSOer har et behov for koordinering med tilgrensende DSOer ved planlegging av driftsstanser. Dette gjøres i dag i stor grad via telefon og e-post.  Dagens kommunikasjon gir rom for variasjon i delt informasjon og muligheter for misforståelser mellom berørte parter. Samtidig får flere og flere DSOer på plass systemer internt for å planlegge driftsstanser med manuell registrering. En standardisert måte å dele informasjon å vil være med på å effektivisere arbeidet og redusere muligheten for misforståelser eller feil. Ved å standardisere og automatisere utveksling av informasjon for driftsstanskoordinering kan vi oppnå:​

    • Økt leveringssikkerhet​
    • Effektiv sakshåndtering​
    • Høyere presisjon og mindre risiko for misforståelser

Piloten skal gjennom praktiske driftsstans-caser definere behovet for informasjonsutveksling mellom DSOer i det regionale distribusjonsnettet. Et eksempel et utkobling av linjer i forbindelse med vedlikehold.

Videre har piloten som mål å teste ut informasjonsdeling i praksis. En full standardisering av informasjonsmodell og utvekslingsformater vil ikke være på plass i dette prosjektet, men det vil danne et grunnlag for videre standardiseringsarbeid på tematikken.

DIGIN og et sterkere samarbeid i 2023

DIGIN og et sterkere samarbeid i 2023

RME har utfordret bransjen på å komme sammen og jobbe enda tettere, men uten å regulere. DIGIN-medlemmene BKK, Elvia, Glitre Nett, Lede, Lnett, Statnett og Tensio går derfor sammen om å etablere et nytt selskap. Det nye selskapet vil bli drevet av nettselskapene, i...