Deling av produksjonsplaner

Produksjonsplaner er viktige brikker i informasjonen DSOene trenger for en effektiv nettdrift. Ett eksempel er at større observerbarhet i nettet er nødvendig når det blir mer småkraftverk som er direkte koblet inn på lavere nettnivåer.

Ved å motta produksjonsplaner direkte fra kraftprodusentene kan DSO få informasjon med høyere oppløsning og fra flere aktører, som f.eks. småkraftverk. ​ Dette muliggjør mer presise kraftflytanalyser og prognostisering i nettselskapene, som igjen vil føre til bedre utnyttelse av nettet. ​

Direkte kommunikasjon mellom DSOer og produsenter gjennom en metodisk overføring av produksjonsplaner vil i tillegg minke sannsynligheten for feil og forringet datakvalitet.​ Direkte overføring av produksjonsplaner fra produsenter på egnet format muliggjør en bedre utnyttelse av nettet gjennom bedre kraftflytanalyser og prognostisering.  

Denne piloten er drevet av Elvia og Agder Energi Nett (AEN) for å teste hvordan produksjonsplaner kan flyte automatisk direkte inn i aktuelle driftssystemer hos nettselskapene.​ Formålet er å bruke produksjonsplaner direkte i nettdriftsplanleggingen for å forutsi driftsutfordringer i nettet og forenkle arbeidet på nettsentralen ved å agere på en effektiv måte. Blant annet vil dette være viktig for å flaskehalshåndering.

Hovedleveransene til pilotprosjektet er:​

    • Samarbeide med aktuelle produsenter om å få produksjonsplaner tilsendt via en standardisert og framtidsrettet metode. ​
    • Prosjektet vil utrede hva som skal til for å ta i bruk CIM-standarden for disse  utvekslingene, samt se på hensiktsmessig overføringsformat. ​
    • Vise at utvekslingen av disse dataene fungerer.
    • Evaluere bruk av faktiske planer, driftsstanser og forecast/prognosering som en helhetlig produksjonsprognose.
DIGIN og et sterkere samarbeid i 2023

DIGIN og et sterkere samarbeid i 2023

RME har utfordret bransjen på å komme sammen og jobbe enda tettere, men uten å regulere. DIGIN-medlemmene BKK, Elvia, Glitre Nett, Lede, Lnett, Statnett og Tensio går derfor sammen om å etablere et nytt selskap. Det nye selskapet vil bli drevet av nettselskapene, i...