DIGIN og Autofos

Grunnlagsdata med god kvalitet og tilgjengelighet er avgjørende for å planlegge, utvikle og drifte kraftsystemet på en trygg og kostnadseffektiv måte. Dataunderlaget er viktig for de enkelte nett- og produksjonsselskapene, utøvelsen av systemansvaret og myndighetenes arbeid med konsesjoner og regulering av kraftsektoren.

Kraftsektoren er derfor underlagt krav om innrapportering av data til NVE og Statnett som systemansvarlig. Systemansvarlige er av myndighetene pålagt å hente inn, kvalitetssikre og tilgjengeliggjøre data om kraftsystemet.

For dette har systemansvarlig utviklet et WEB-basert innrapporteringssystem, Fosweb, til bruk for aktørenes innrapportering av data. Dette er nettside der hvor aktøren taster inn data om sine anlegg manuelt. For å effektivisere prosessen med innmelding og utveksling av data og imøtekomme konsesjonærenes behov for mer effektive systemer, har Statnett igangsatt et prosjekt for å etablere en automatisk datautvekslingsløsning, Autofos.

Autofos – et IT-prosjekt

Autofos er et IT-prosjekt for å utvikle en løsning for automatisk datautvekslingsløsning av anleggsdata mellom konsesjonærer og Statnetts kraftsystemdatabase. Autofos bereder grunnen for videre samarbeid i bransjens digitale initiativ, DIGIN, om å utvikle en felles informasjonsmodell. Løsningen vil bety at de selskapene som kobler seg på løsningen kan unngå å registrere samme anleggsdata manuelt både i egne kildesystemer og i innmeldingsportalen Fosweb. Autofos vil håndtere dette automatisk ved at det etableres en utvekslingskanal (ECP) og CIM basert datautveksling mellom selskapenes kildesystemer til Statnetts felles database for kraftsystemdata, basert på myndighetenes rapporteringskrav. Effekter av dette er spart arbeidstid – færre feil og dermed høyere datakvalitet.

CIM-standarden som informasjonsgrensesnitt

Løsningen baseres på CIM-standarden som informasjonsgrensesnitt og ECP som informasjonsbærer, og tilpasses parameterlistene NVE har vedtatt for Fosweb. Løsningen utgjør en stor del av informasjonsmodellen som nå utvikles i bransjeinitiativet DIGIN og er derfor et viktig skritt mot en standardisert og digitalisert norsk kraftbransje. En slik standardisering og utvikling av løsningen vil også forenkle de lovpålagte informasjonsutvekslingskravene gitt av NVE og bidra til kompetanseheving hos konsesjonærer som deltar i løsningen.

Ferdigstilles primo 2020

Prosjektet startet for alvor i august 2018 og utviklingsfasen skal etter planen ferdigstilles primo 2020. Løsningen er i første omgang rettet mot nettkomponenter. Det er en målsetting at løsningen også på sikt skal kunne ivareta datautveksling for komponentdata i produksjonsanlegg. Prosjektet planlegger også å legge til andre verdiøkende tjenester i Autofos, som for eksempel eksport av nettmodeller i CIM-format.

Løsningen skal:

  • Effektivisere og forenkle prosessen med datainnhenting og -utveksling
  • Løfte kvaliteten på dataene ved å begrense menneskelig tastefeil og gi bedre konsistens mellom ulike kildedata i ulike systemer

Samkjøring med Autofos er første fase av DIGIN, og er et viktig steg på veien til en smidig og felles digital fremtid for kraftsektoren.

Prosjektleder

Magnus Tennøe fra Statnett
E-post: magnus.tennoe@statnett.no
Tlf: +47 911 60 362

DIGIN jobber med fremtidens behov for datautveksling

DIGIN jobber med fremtidens behov for datautveksling

Styret i DIGIN vedtok rett før sommeren oppstart av prosjektet “DSOenes fremtidige behov for datautveksling”. I dette prosjektet skal DIGIN se på hvilke fremtidige datastrømmer som behøves for å kunne drive nettet i Norge best mulig og gi best mulig opplevelser for...

NY DIGIN pilot: Utveksling av produksjonsplaner

NY DIGIN pilot: Utveksling av produksjonsplaner

Produksjonsplaner fra produsentene er en viktig brikke i informasjonen DSOene trenger for en effektiv nettdrift og en større observerbarhet i nettet. Dette blir enda viktigere fremover, med mer småkraft som er direkte koblet inn på lavere...

DIGIN jobber med fremtidens behov for datautveksling

DIGIN jobber med fremtidens behov for datautveksling

Styret i DIGIN vedtok rett før sommeren oppstart av prosjektet “DSOenes fremtidige behov for datautveksling”. I dette prosjektet skal DIGIN se på hvilke fremtidige datastrømmer som behøves for å kunne drive nettet i Norge best mulig og gi best mulig opplevelser for...

NY DIGIN pilot: Utveksling av produksjonsplaner

NY DIGIN pilot: Utveksling av produksjonsplaner

Produksjonsplaner fra produsentene er en viktig brikke i informasjonen DSOene trenger for en effektiv nettdrift og en større observerbarhet i nettet. Dette blir enda viktigere fremover, med mer småkraft som er direkte koblet inn på lavere...