DIGIN og Autofos

Grunnlagsdata med god kvalitet og tilgjengelighet er avgjørende for å planlegge, utvikle og drifte kraftsystemet på en trygg og kostnadseffektiv måte. Dataunderlaget er viktig for de enkelte nett- og produksjonsselskapene, utøvelsen av systemansvaret og myndighetenes arbeid med konsesjoner og regulering av kraftsektoren.

Kraftsektoren er derfor underlagt krav om innrapportering av data til NVE og Statnett som systemansvarlig. Systemansvarlige er av myndighetene pålagt å hente inn, kvalitetssikre og tilgjengeliggjøre data om kraftsystemet.

For dette har systemansvarlig utviklet et WEB-basert innrapporteringssystem, Fosweb, til bruk for aktørenes innrapportering av data. Dette er nettside der hvor aktøren taster inn data om sine anlegg manuelt. For å effektivisere prosessen med innmelding og utveksling av data og imøtekomme konsesjonærenes behov for mer effektive systemer, har Statnett igangsatt et prosjekt for å etablere en automatisk datautvekslingsløsning, Autofos.

Autofos – et IT-prosjekt

Autofos er et IT-prosjekt for å utvikle en løsning for automatisk datautvekslingsløsning av anleggsdata mellom konsesjonærer og Statnetts kraftsystemdatabase. Autofos bereder grunnen for videre samarbeid i bransjens digitale initiativ, DIGIN, om å utvikle en felles informasjonsmodell. Løsningen vil bety at de selskapene som kobler seg på løsningen kan unngå å registrere samme anleggsdata manuelt både i egne kildesystemer og i innmeldingsportalen Fosweb. Autofos vil håndtere dette automatisk ved at det etableres en utvekslingskanal (ECP) og CIM basert datautveksling mellom selskapenes kildesystemer til Statnetts felles database for kraftsystemdata, basert på myndighetenes rapporteringskrav. Effekter av dette er spart arbeidstid – færre feil og dermed høyere datakvalitet.

CIM-standarden som informasjonsgrensesnitt

Løsningen baseres på CIM-standarden som informasjonsgrensesnitt og ECP som informasjonsbærer, og tilpasses parameterlistene NVE har vedtatt for Fosweb. Løsningen utgjør en stor del av informasjonsmodellen som nå utvikles i bransjeinitiativet DIGIN og er derfor et viktig skritt mot en standardisert og digitalisert norsk kraftbransje. En slik standardisering og utvikling av løsningen vil også forenkle de lovpålagte informasjonsutvekslingskravene gitt av NVE og bidra til kompetanseheving hos konsesjonærer som deltar i løsningen.

Ferdigstilles primo 2020

Prosjektet startet for alvor i august 2018 og utviklingsfasen skal etter planen ferdigstilles primo 2020. Løsningen er i første omgang rettet mot nettkomponenter. Det er en målsetting at løsningen også på sikt skal kunne ivareta datautveksling for komponentdata i produksjonsanlegg. Prosjektet planlegger også å legge til andre verdiøkende tjenester i Autofos, som for eksempel eksport av nettmodeller i CIM-format.

Løsningen skal:

  • Effektivisere og forenkle prosessen med datainnhenting og -utveksling
  • Løfte kvaliteten på dataene ved å begrense menneskelig tastefeil og gi bedre konsistens mellom ulike kildedata i ulike systemer

Samkjøring med Autofos er første fase av DIGIN, og er et viktig steg på veien til en smidig og felles digital fremtid for kraftsektoren.

Prosjektleder

Magnus Tennøe fra Statnett
E-post: magnus.tennoe@statnett.no
Tlf: +47 911 60 362

Bransjestandard for nettilknytning

Bransjestandard for nettilknytning

Energi Norge har startet opp et prosjekt for å utvikle en bransjestandard for nettilknytning. Næringen må etablere et bredt grunnlag for digitalisering og automatisering for både å kunne elektrifisere raskere og legge til rette for eksportrettet teknologiutvikling....

Lansering: UnikID guidelines

Lansering: UnikID guidelines

DIGIN-programmet lanserte i dag DIGIN UnikID guidelines. Gjennom de siste månedene har DIGIN sammen med DNV jobbet med å komme frem til retningslinjer for hvordan Unik ID bør håndteres i kraftsystemet fremover. Alle mennesker i Norge har et unikt personnummer for å...

Bransjestandard for nettilknytning

Bransjestandard for nettilknytning

Energi Norge har startet opp et prosjekt for å utvikle en bransjestandard for nettilknytning. Næringen må etablere et bredt grunnlag for digitalisering og automatisering for både å kunne elektrifisere raskere og legge til rette for eksportrettet teknologiutvikling....