DIGIN og Autofos

Grunnlagsdata med god kvalitet og tilgjengelighet er avgjørende for å planlegge, utvikle og drifte kraftsystemet på en sikker og effektiv måte. Dataunderlaget er viktig for de enkelte nett- og produksjonsselskapene, utøvelsen av systemansvaret og myndighetenes arbeid med konsesjoner og regulering av kraftsektoren.

Kraftsektoren er derfor underlagt krav om innrapportering av data til NVE og Statnett som systemansvarlig. Systemansvarlig er av myndighetene pålagt å hente inn, kvalitetssikre og tilgjengeliggjøre data om kraftsystemet for intern bruk og for de med tjenstlig behov iht energilovsforskriften og forskrift om systemansvaret

For dette har systemansvarlig utviklet webportalen Fosweb, til bruk for aktørenes innrapportering av data. Fosweb er det etablerte kontaktpunkt mellom selskap (konsesjonær) og Statnett som systemansvarlig. Fosweb brukes til ulike typer rapportering herunder manuell registrering av aktørens anlegg samt tilgjengeliggjøring av informasjon.

For å sikre systemer og rutiner for en effektiv prosess med innmelding og utveksling av data og for å imøtekomme konsesjonærenes behov, har Statnett igangsatt et prosjekt for å etablere en automatisk datautvekslingsløsning, Autofos.

Prosjektet Autofos

Autofos er et IT-prosjekt som utvikler en løsning for automatisk/maskinell utveksling av anleggsdata mellom konsesjonærens kildesystem og Statnetts kraftsystemdatabase.

Løsningen skal:

    • Effektivisere og forenkle prosessen med innrapportering og utveksling av data
    • Løfte datakvalitet ved å begrense menneskelig tastefeil og gi bedre konsistens mellom data i ulike systemer

I prosjektet er det et tett samarbeid mellom Statnett, nettselskaper og systemleverandør Volue (leverandør av Netbas), og Autofos-prosjektet søker å dele mest mulig kildekode og annet relevant materiale med deltakerne.

Implementasjon av Autofos medfører at man slipper å registrere samme anleggsdata manuelt både i egne kildesystemer og i Fosweb. Siden kravet til datakvalitet i kildesystemet er høyere ved automatisk enn ved manuell innrapportering, gir Autofos et godt insentiv til kvalitetsheving og opprydding i egne data.

Effekter av dette er spart arbeidstid, færre feil og høyere datakvalitet.

CIM som informasjonsgrensesnitt

Løsningen baseres på CIM-standarden som informasjonsgrensesnitt og ECP som informasjonsbærer, og tilpasses de samme parameterlistene NVE har vedtatt for Fosweb Kraftsystemdata.

Løsningen utgjør en stor del av informasjonsmodellen som utvikles i bransjeinitiativet DIGIN og er derfor et viktig skritt mot en standardisert og digitalisert norsk kraftbransje. En slik standardisering vil også forenkle de lovpålagte informasjonsutvekslingskravene gitt av NVE og bidra til kompetanseheving og mer modenhet rundt bruk av CIM hos konsesjonærer som deltar i løsningen.

Onboarding og videreutvikling

Løsning for mottak av data er utviklet i første versjon, og nåværende fokus i prosjektet er bistand og onboarding av eksisterende og nye selskaper som skal implementere Autofos.

På sikt planlegger prosjektet også å tilrettelegge for andre verdiøkende tjenester i Autofos, for eksempel eksport av nettmodeller i CIM-format.

Koordinering og samarbeid mellom Autofos og DIGIN er et viktig steg på veien til en felles digital fremtid for kraftsektoren, og derfor trengs enda flere selskaper som blir med i Autofos.

Prosjektleder

Magnus Tennøe fra Statnett
E-post: magnus.tennoe@statnett.no
Tlf: +47 911 60 362

DIGIN og et sterkere samarbeid i 2023

DIGIN og et sterkere samarbeid i 2023

RME har utfordret bransjen på å komme sammen og jobbe enda tettere, men uten å regulere. DIGIN-medlemmene BKK, Elvia, Glitre Nett, Lede, Lnett, Statnett og Tensio går derfor sammen om å etablere et nytt selskap. Det nye selskapet vil bli drevet av nettselskapene, i...