Glitres lærdommer fra Autofos som springbrett mot videre satsning

av | 13.01.20

Glitre Energi Nett har gjennom å være med i Autofos bygget kompetanse, fått erfaring og blitt inspirert til videre satsning på integrasjonsløsninger og etablering av datanav.

Strategien bak.

For Glitre Energi er det et strategisk valg å være aktiv i prosjekter, komiteer og forum som fremmer standardisering, synergier og samarbeid i energibransjen. Dette gjelder også på tvers av fag og bransje når dette gir mening. Vi ser at informasjonsteknologi og digitalisering gir stadig større muligheter til effektivisering av eksisterende systemer og prosesser, og at det også gir åpning for spennende nye satsinger.

Autofos-prosjektet krysser på denne måten av for flere av nevnte kriterier i det at:

 • Vi får utviklet en uthenting av topologi og nettinformasjon fra vårt NIS, Netbas, på standardisert CIM-format.
 • Vi får effektivisert vedlikehold av- og innmelding av nettinformasjon til Statnett til tilfredsstillelse av energilovforskriften §6 (tidligere fos §14a)

Det er ingen hemmelighet at prosessen med å få etablert en grunnleggende, men dekkende modell, validering og flyt fra konsesjonær og inn til Statnett har vært langvarig. Samarbeidet har imidlertid vært konstruktivt, og preget av pragmatisk løsningsorientering og stor vilje fra alle parter til å komme i mål. I denne sammenhengen må også Powel som systemleverandør for fagsystemet med grunndataene, og utvikler av den konkrete CIM-eksporten fremheves for stå-på vilje og gode leveranser. At det å nå målet gir den største gevinsten er det ikke tvil om, men læringseffekten av et prosjekt som Autofos er også betydelig.

Autofos-løsningen

For Glitre sin del så har vi laget systemer for validering av produsert CIM-melding fra Netbas samt etablert infrastruktur for toveis meldingskommunikasjon med Statnett. Denne er basert på ECP/EDX komponenter tilgjengeliggjort av Statnett. Disse komponentene håndterer et sett med AMQP køer hvor meldinger sendes og mottas. For de som er kjente med innrapportering av FASIT så er det samme komponenter og infrastruktur som brukes til begge deler.

Etter at en CIM-eksport er produsert fra Netbas vil denne da valideres så langt dette lar seg gjøre lokalt i vårt miljø og deretter legges i rett AMQP kø i EDX. Videre transport inn til Statnett vil da gå av seg selv uten ytterligere manuell behandling. Ved mottak hos Statnett så kjøres en blanding av automatisk validering og tradisjonell saksbehandling på komponentnivå. Valideringsresultater publiseres fortløpende slik at disse kan hentes ned via ECP. Statnett har også et veldig godt webgrensesnitt hvor en kan logge seg på med nettleser og sjekke innmelding og valideringsresultater direkte.

Samarbeidet med Statnett i denne sammenhengen er uvurderlig i det at de stiller med kodebiblioteker og komponenter som Glitre og andre konsesjonærer kan bygge sine løsninger på. Dette sparer bransjen for dobbeltarbeid, og reduserer risiko for feil som følge av ulike implementasjoner. Teknisk er dette ordnet ved at Statnett vedlikeholder et sett med repositorier i Gitlab som vi trekker videre inn i våre prosjekter. I tillegg til dette er det en løpende oppdatering av felles dokumentasjon og samhandling i Statnett sitt dokumentsystem eRoom.

Vi liker å tro at innsatsen som er gjort av Statnett, Powel og Glitre Energi Nett i Autofos-prosjektet har gjort noe bra både for oss selv som selskap, men også for bransjen som helhet.

Fra lærdommer i Autofos til etablering av datanav og strategi for integrasjon

I likhet med andre nettselskaper så ser vi i Glitre at systemer veves tettere sammen, og at det er større grad av overlappende databehov. Dette fører til høyere krav til integrasjoner, ikke bare mellom fagsystemer, men også mellom fagsystemer og andre systemer for analyse, maskinlæring og forskjellige varianter av prosess-støtte. En kaskadeeffekt blir videre økende kompleksitet og utfordringer til dokumentasjon, drift og vedlikehold. Eksempler på faktorer som bidrar til økende kompleksitet kan være proprietære informasjonsmodeller, formater og kodebaser hvor det er begrenset innsyn og påvirkningskraft.

For å motvirke slike effekter, og for å forhindre en potensiell kompleksitetsdødsspiral så jobber vi i Glitre på flere fronter, spesielt:

 • Deltakelse i Autofos
 • Standardisering av informasjonsmodell og begrepsforståelse. Dette ivaretas gjennom deltakelse i DIGIN samt Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) sin relevante normkomite, NK57.
 • Opprettelse av egen avdeling for Digitale Leveranser. In-housing av utviklingskompetanse gir nye muligheter og bedre effektivitet i å drive digitaliseringsprosjekter.
 • Felles arkitektur for integrasjoner gjennom en sentral løsning istedenfor direkteintegrasjoner mellom systemer.
 • Felles dataarkitektur og informasjonsmodell på tvers av fagsystemer i et nytt datanav.

En større strategi for integrasjoner og datanav vil trekke veksler på arbeidet som er lagt ned i Autofos ved å videreføre en informasjonsmodell basert på CIM. På denne måten har Autofos fungert som en klar katalysator og et springbrett inn mot andre satsinger.

Autofos-teamet fra Glitre

Sett fra venstre i bildet øverst i artikkel:

 • Kjartan Malthe-Sørenssen
 • Kristin Wang
 • Arne Marius Hallum-Telneset
 • Espen Svenne Kraglund
 • Stian Bakken
 • Knut-Arild Andreassen (ikke tilstede)