DIGINs Felles Grunnprofil – leverandørworkshop 7 mars 2023

av | 10.03.23

DIGINs Felles Grunnprofil hadde 7. mars en vellykket workshop med deltagelse fra prosjektets arbeidsgruppe, en rekke sentrale systemleverandører til bransjen, samt representanter fra NVE.

For at vi skal lykkes med digitaliseringen av kraftsystemet er vi avhengige av godt samarbeid mellom alle aktørerne i verdikjeden. Nettselskapene er avhengige av å effektivt kunne dele informasjon seg i mellom, med myndighetene og mellom egne systemer. For å få til dette trenger bransjen leverandører som spiller på lag og utvikler nye og gode produkter. Leveransene fra DIGINs Felles Grunnprofil muliggjør dette.

Fokuset i denne workshopen var å forstå hvor langt leverandørene har kommet med hensyn på å ta i bruk leveransene fra DIGIN prosjektet og å diskutere prosjektet fra leverandørenes perspektiv.

Det var fruktbare diskusjoner om hvordan samspillet mellom bransjen og leverandører kan løftes. Det kom mange gode innspill og tilbakemeldinger på jobben som er gjort i DIGIN. Disse er nå lagt inn som oppgaver(issues) og diskusjoner(discussions) på DIGINs egen GitHub der alt arbeidet i prosjektet gjøres og tilgjengeliggjøres.

Alle, både de som var til stede og andre, oppfordres til å fortsette dialogen på GitHub. Innspill og forslag til forbedringer eller endringer mottas selvfølgelig med takk.

Vi vil gjerne takke alle som deltok og ser frem til videre og tettere samarbeid!

Etterspurte aksjoner og temaer 

Nedenfor presenteres belyste temaer og respons fra DIGIN Grunnprofil angående etterspurte aksjoner og forbedringer (gitt som kulepunkt). 

 1. Dokumentasjon av Feeder 

Det ble etterspurt bedre dokumentasjon av formålet med DIGINs foreslåtte bruk av feeder (multi level) og et ønske om samarbeid på hvordan vi løser dette for å dekke behovene som finnes. 

 • En ny diskusjon(#295) har blitt opprettet (med referanse til tidligere issues relatert til Feeder) for å fortsette dialogen. Kom gjerne med inspill til ønsket bruk av Feeder og med eksempler på hva som funker bedre fra leverandørsiden. 
 1. Dokumentasjon av enheter og opplisting av det, samt faktisk betydning av attributter. 
 • DIGIN vil referere til standarden der vi bruker standarden og dokumentere der vi ikke bruker standarden. DIGIN refererer også til hvor du kjøper standarden i dokumentasjonen her
 1. Eksempler på meldinger/messaging: Deltahåndtering. 
 1. Nettplaner fremover i tid. 
 1. Må avklare metadata for nettplaner fremover i tid. (Tilbake til deltahåndtering, bare fremover i tid i stedet for tilbake). 

Inspill til dette kan legges i nye issues eller i issue relatert til deltamodeller: https://github.com/digin-energi/Grunnprofil/issues/279 

 1. Det er et ønske om å kunne bruke målinger til prediksjoner som inngår i nettanalyse. Det er lagt opp til at målinger skal aggregeres opp til ConformLoad. Leverandørerne ønsker årsenergi og lastgruppe (fra FASIT) for ConformLoad. 

Legg gjerne inn kommentarer eller opprett nye issues angående dette. Det hjelper oss å få et konkret use case. 

 1. Enklere mapping av målepunkt inn mot EQ profil 

Det er ønskelig å kunne ha både EAN og UUID 

 • Dette er en adressert i v.2.1. Kom med oppfølging spørsmål om dette er uklart. 
 • Name knyttet til UsagePoint vil håndtere EAN koden for UsagePoint  
 • Alternativt Name knyttet til Meter om det er målerens EAN du er interessert i.  
 • DIGIN kan legge til flere eksempler på slik bruk i AS profilene 
 • Det er ingenting i veien for å samle CU profilen i EQ profilen dersom det er ønskelig å inkludere UsagePoint i EQ. 
 1. Metadata om datakvalitet 

Spesielt på kartdata. Er det innmålt eller digitalisert. Etc. 

 • DIGIN tar gjerne en runde med NVE for å diskutere gode løsninger på dette use caset.  
 1. Sette sammen data fra ulike (nett)selskaper 

Hvis det relevante behovet ikke allerede er dekket er det ønskelig fra DIGIN sin side å få et eksempel på oppdatering eller nye tillegg. 

 1. Versjonering 

Det var ønske om tydelig versjonering, semantic versioning (https://semver.org/) ble nevnt som eksempel.  

Det vil også forekomme dokumentasjon ved neste release. DIGIN anerkjenner at forholdet til versjonering kunne vært mer bevisst. 

 1. Internasjonalisering: 
 1. Nordisk samarbeid: 

DIGIN er positive til å bidra til at aktører i andre nordiske land får kjennskap til arbeidet vi har gjort og tar det i bruk.  

 1. Spesifisering av behov ved forskjellige use caser.  

Det var ønske om å spesifisere mer målrettede datasett(profiler) for spesifikke use caser. 

 • Forslag til use caser fra WS: 
 • Lastflyt 
 • Kortslutning 
 • Konnektivitet 
 • Topologi 
 • Eksempler.  
 • Generiske. 
 • Er det noe som mangler, lag gjerne et issue på det. 

Alle punktene over skal være adressert. Hvis applikasjonen ikke støtter hele profilen så må dette klargjøres i deklarasjonen (Eksempel Subset av EQ. Støtter ikke Bay og VoltageLevel) 

 1. Best practice API deling av erfaringer og kode. 

Hvordan få flere til å dele bruk av grunnprofil?  

 • DIGIN oppfordrer alle aktører til å dele erfaring og publisere på vår GitHub eller andre alternativer. Ta kontakt! 
 1. Validering: 

Her er det forskjellige muligheter.   

Det kommer noe på dette, men det er et større stykke arbeid.

 1. Relevante referandsedata  

Mottatt som en ønsket utvidelse. For bl.a. stolpeimpregnering (kreosot etc.) 

 1. Containment (abstrakte klasser): 

Substation, VoltageLevel, Bay, Plant, Line 

 • Det skal opprettes dokumentasjon for hva dette normalt benyttes til og en oversikt over hvilke containere vi har. 
 1. Formater   

DIGIN Grunnprofil legger ingen begrensninger til hva nettselskapene eller leverandørene setter som krav til format og arkitektur. For å kunne kjøre testing og validering må datautveksling som et minimum likevel kunne støtte denne listen: 

 • JSON-LD 
 • CGMES, CDPSM 
 • JSON 
 • IEC 61968-3 and IEC 61968-9 (Schedules) 
 • GeoJson 
 • IEC 61968-13 (GeographicalLocation)