DIGIN kobler nettselskap og smarthusteknologien

av | 18.08.21

DIGIN vil i de neste månedene arbeide med å utvikle et felles API som alle norske nettselskaper kan ta i bruk for å publisere de nye effektbaserte tariffene direkte til tredjepartsaktører. Dette for å kunne hjelpe kundene med å ta i bruk teknologi for å styre forbruket på en enkel måte, slik at målsettingen med den nye tariffmodellen kan oppnås på en enkel og god måte for alle.

Ny forskrift om tariffer pålegger alle nettselskap å innføre en effektbasert netttariff. Formålet med de nye tariffene er å gi insentiver til å flate ut forbruket i de periodene der belastningen på nettet er høyest. På den måten ønsker man å begrense behovet for nye nettinvesteringer som gjør at nettleien blir høyere for alle.

For å få til dette må den nye nettleien kunne kommuniseres effektivt på en digital måte også opp mot leverandører av styringssystemer og smarthusteknologi. Dette er hva det nye DIGIN APIet skal gjøre, enkelt og på en standardisert måte direkte mellom nettselskapet og mottakere.

APIet vil være en muliggjører for kunder med åpen HAN-port og tilleggsutstyr som i sanntid kan se total-kostnaden på strøm og nettleie f.eks gjennom tredjepartsløsninger. Kunden/aggregator/styringsleverandør får et bedre grunnlag for beslutning om å flytte last eller gjøre andre tiltak slik at formålet med effekttariffer oppnås.​

De nye tariffene trer i kraft 1 januar 2022. DIGINs API for nettariffer vil bli utviklet parallelt med at nettselskapene gjør sine individuelle vurderinger av hvilke tariffer som skal gjelde i sine områder.

Arbeidet tar utgangspunkt i et eksisterende API utviklet og pilotert av Elvia. APIet fra Elvia vil bli videreutviklet, tilpasset de nye tariffene og testet for implementerbarhet hos bredden av nettselskap. ​

Dersom du har spørsmål kontakt: Martin Hviid Nielsen i DIGIN mhn@energinorge.no