Bransjestandard for nettilknytning

av | 28.04.21

Energi Norge har startet opp et prosjekt for å utvikle en bransjestandard for nettilknytning. Næringen må etablere et bredt grunnlag for digitalisering og automatisering for både å kunne elektrifisere raskere og legge til rette for eksportrettet teknologiutvikling. Energi Norges arbeid kobles nå tett sammen med DIGINs eget prosjekt på tilknytningssaker.

I den siste tiden har det pågått en debatt om hvordan elektrifiseringen kan gå raskere. Energi Norge har engasjert DNV for å bidra til å utarbeide en bransjestandard for nettilknytning. Første fase av prosjektet er intervjuer med noen av aktørene: Nettselskaper, kunder, Statnett, REN og NVE-RME. Målet er å lage bedre og hjelpsomme retningslinjer som nettselskapene kan følge når de jobber med kundene sine i forbindelse med en nettilknytning.

– Det er viktig å finne ut av hvordan elektrifiseringen kan gå raskere. Vi tror det er viktig at vi legger til rette for en effektiv koordinering og informasjonsutveksling mellom interessentene. Det er noen faglige vurderinger og prosesser vi må enes om, men jeg tror hovednøkkelen for å kunne sette fart på elektrifiseringen ligger i god og bred digitalisering, sier prosjekteier i Energi Norge, Per Arne Vada.

Flere nettselskaper har de siste årene startet opp egne interne prosesser for å forbedre sine tilknytningsprosesser. Energi Norges prosjekt om beste praksis for nettilknytning ble ferdigstilt våren 2020, hvor en god tilknytningsprosess for ulike typer kunder beskrives.

Digitalisering er nøkkelen

– Det er tidlig i prosjektet og vi har ikke landet på noe, men jeg tror vi trenger å bli enige om at alle tilknytningssaker må ha et standardisert sett med egenskaper. Da kan informasjon og status for saker flyte enklere mellom interessentene. Da tror jeg vi kan spare mye tid og møte kundens behov på en bedre måte. Det handler om å la de som jobber med tilknytning bruke tiden på det de er best på, sier Vada.

Det er flere aktører som må koordinere og utveksle informasjon ved tilknytningsaker, for eksempel nettselskapene, kunder, Statnett og NVE/RME. Eksempler på hvilke egenskaper tilknytningssaker kan ha er når saken ble opprettet, hvilken status den har, hvor mye effekt som er etterspurt, ønsket tilknytningspunkt og mye mer. Standarden kan ligge til grunn når selskapene skal utvikle sine tilknytningsprosesser og støtteverktøy.

– Det er nok viktig at vi ikke låser oss på én leverandør eller ett system for nettilknytning. Det må vi ha et velfungerende marked for. Men standarden som ligger til grunn for hvordan disse systemene skal snakke sammen om en tilknytningssak må ligge til grunn. Og den må etableres på bakgrunn av brukerhistoriene som næringen og kundene har, sier Vada.

Bransjestandardprosjektet koples nå sammen med DIGIN, der det nylig er etablert et delprosjekt for digitalisering av tilknytningssaker. Sammen med DIGINs fokus og kompetanse på datautveksling og informasjonsflyt vil bransjestandardprosjektets fokus på beste praksis og felles prosesser, danne en sterk helhet.

DIGIN som paraply

– I DIGIN ønsker vi å utvikle et godt grunnfjell for digitalisering av næringen. Vi mener det er et viktig tiltak som kan bidra til å løfte næringen som fellesskap, og øke effektiviteten i kraftsystemet. Akkurat nå tror vi at prosessen for nettilknytning er moden for digitalisering, sier programleder for DIGIN, Lars D. Berthinussen.

– Når vi får til dette, og for eksempel en digitalisert kraftsystemutredning (KSU) og lignende prosesser i næringen, da er vi virkelig på vei mot en reell digitalisering for kraftsystemet. DIGIN er en egnet plattform for flere av disse initiativene. Vi samler funksjonell kompetanse fra nettselskap, fra Statnett og spesialkompetanse innen digitalisering og standardisering, sier Lars.

NHO/LO-prosjektet Grønne elektriske verdikjeder peker på kraftsystemoptimalisering som et satsningsområde med stort eksportpotensiale i den grønne omstillingen. Et bredt, digitalt fundament i det norske kraftsystemet vil legge til rette for at innovative selskaper kan benytte hjemmemarkedet som en læringsarena til å utvikle gode løsninger.

Prosjektet for bransjestandard for nettilknytning skal ferdigstilles i løpet av 2021.